Personuppgiftshantering och Cookies

Här redogörs för The Concepts bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies. The Concept förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera dessa bestämmelser. Aktuell version kan alltid hittas på www.theconcept.se.

Personuppgifter

Insamling och behandling av information

The Concept samlar in och behandlar information om dig. The Concept förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Syfte med insamling och behandling av information

Informationen lagras och behandlas för att:

  • möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
  • kunna erbjuda högre servicenivå
  • tillförsäkra att respektive arena och arrangör har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
  • uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet
  • administrera och behandla eventuella skador, samt kunna utforma och förse dig med relevant innehåll, annonser och annan marknadsföring etc.

Behandling och användande av information

För att uppnå syftet ovan struktureras insamlad information i olika databaser som sedan kan samköras och ytterligare information från tredje part läggas till så att analyser beträffande dina preferenser kan göras. Relevanta annonser kan därefter visas och marknadsföringsmaterial skickas ut. Exempelvis kan information om vilka hemsidor, även hos tredje part, som du besöker, användas för att visa för dig relevanta annonser på sådana hemsidor.

Insamlade kontaktuppgifter används för att brevledes eller per e-post skicka fakturor och marknadsföringsmaterial till dig. Sådan kontakt med dig kan även ske genom telefonsamtal eller sms.

Vi vill att du ska känna dig säker när du handlar hos oss, därför har vi åtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från att hamna i fel händer. Till exempel används envägskryptering vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer i syfte att förhindra obehörig åtkomst. Vi kommer inte heller dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller andra tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Överföring av information

Som ett led i The Concepts behandlande av insamlad information kan The Concept komma att överföra den till andra bolag inom Moment Group koncernen där The Concept ingår. Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på The Concept eller annat företag i Moment Group koncernens hemsidor, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Moment Group koncernens räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

Vilken typ av information som kan komma att sparas och behandlas

För att kunna uppnå ovan beskrivet syfte kan The Concept komma att samla in och behandla flera olika typer av information om dig. De olika typerna beskrivs kortfattat här:

Kundadministrationsinformation: Namn och alla typer av kontaktinformation som adress, e-post, personnummer och telefonnummer. Vid köp kan även fakturaadress och övrig betalningsinformation som kreditkortsnummer komma att sparas.

Val, preferenser och användande: The Concept kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidor och appar från The Concept eller annat bolag inom Moment Group koncernen eller till dessa företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc., din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besöket hos The Concept samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur och var informationen samlas in:

De ovan beskrivna typerna av information samlas in på följande sätt:

Uppgifter du själv anger vid kontakt med The Concept: Du kan förse The Concept med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, köp av biljett på Internet, telefonkontakt med The Concept, kontakt och köp av biljett på biljettställe, vid kontakt med The Concept via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande: kan hämtas genom så kallade cookies eller beacons (se avsnitt nedan om cookies) placerade av The Concept eller annat företag i Moment Group koncernen på deras hemsidor, eller placerade där av tredje part. The Concept kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Wallmans Group AB (org.nr. 556326-9223) jämte sitt moderbolag Moment Group AB (org.nr. 556301-2730) är tillsammans personuppgiftsansvariga i enlighet med den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Kontaktuppgifter

Wallmans Group AB
Box 920 72
120 07 Stockholm

tel.nr: 0771-13 43 00
e-post: info@kungsportshuset.nu

Moment Group AB
Box 278
311 23 Falkenberg

tel.nr: 0771-170000
e-post: info@momentgroup.se

Information och rensning av insamlad information

Du har rätt att, på din begäran, få ut registerutdrag över vilken information som har insamlats om dig, samt begära rensning av sådan information.

Begäran enligt ovan ska ske skriftligen till Wallmans Group eller Moment Group.